Sekretesspolicy

 

Genom att använda denna webbplats och tillhörande tjänster ger du [] tillstånd att behandla dina personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy.

 

Webbplatsen toysrus.se ägs och drivs av: TOP-TOY A/S, Delta Park 37 2665 Vallensbæk, Danmark, organisationsnummer: 10 83 92 38. TOP-TOY är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy.

 

TOYS”R”US är medvetna om behovet av att alla personuppgifter vi tar emot skyddas och behandlas på ett säkert sätt. Om du inte godkänner vår sekretesspolicy ber vi dig att antingen låta bli att använda vår webbplats eller att du inaktiverar cookies. Se information nedan. Att inaktivera cookies kan leda till nedsatt funktionalitet på vår webbplats. 

 

Personuppgifter

I personuppgifter ingår all information som kan användas för att identifiera en person, inklusive men inte begränsat till, personens för- och efternamn, ålder, kön, hemadress eller annan fysisk adress, e-postadress eller annan kontaktinformation, oavsett om det gäller personens privatbostad eller arbetsplats.

 

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som en del av driften av webbplatsen www.TOYS”R”US.se och har därför antagit denna sekretesspolicy. Den beskriver hur vi behandlar de personuppgifter vi använder och samlar in om dig när du använder våra tjänster.  

 

När vi ber dig om dina personuppgifter kommer vi att informera dig om de personuppgifter vi behandlar och syftet med det. Du kommer att få denna information när vi samlar in dina personuppgifter.

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar?

Du kan använda den här webbplatsen utan att berätta för oss vem du är eller dela med dig av annan personinformation. Vi kommer dock att kunna se din IP-adress. Våra cookies kan samla in identifierbara personuppgifter om dig, se avsnittet om cookies nedan.   

 

TOYS”R”US behöver dock vissa personuppgifter för att kunna göra affärer med dig och för att kunna tillhandahålla nyheter och andra tjänster.

 

De personuppgifter TOYS”R”US använder består främst av:

  • Vanliga personuppgifter, som din kontaktinformation.
  • Information som är en del av din kommunikation med oss, klagomål, återkoppling osv.

 

TOYS”R”US samlar in och lagrar dina personuppgifter för specifika ändamål eller andra lagenliga kommersiella ändamål. TOYS”R”US samlar in och behandlar information om dig när du:

 

  • Betalar ett köp.
  • Skickar en fråga eller ett klagomål till oss eller ger oss återkoppling.
  • Lämnar ut ytterligare personuppgifter till oss via webbplatsen eller på annat sätt.

 

TOYS”R”US samlar in de personuppgifter som är nödvändiga (t.ex. e-postadress eller hemadress) för att leverera den produkt eller tjänst som kunden efterfrågar samt förbättra användarupplevelsen, detta inkluderar beteendestyrd marknadsföring baserat på kundens konto och inköpshistorik. Registrering av personuppgifter och information som kan identifiera en person krävs för att kunna analysera hur våra användare använder TOYS”R”US webbplatser via Adobe Omniture.

 

TOYS”R”US samlar inte in identifierbara uppgifter om sina kunder från tredje part. Vi behåller inte heller betalinformation som t.ex. kontonummer eller kortnummer osv.

 

Du kan läsa mer om de enskilda tjänsterna nedan. TOYS”R”US följer alltid de allmänna principer som beskrivs för varje enskild tjänst.

 

Beställningar

 

När du gör din beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter, inklusive namn, adress, e-postadress, telefonnummer, delbetalningsuppgifter, IP-adress, beställningshistorik, köphistorik, returer och krav.

 

Vi behandlar denna information eftersom det krävs för att uppfylla ett avtal med dig eller för att kunna utföra åtgärder som du har begärt innan ett avtal slutits.

 

Syftet med att samla in dina data är att underlätta din beställning, vår service som den redogörs för här, samt att respektera krav enligt lag, t.ex. begränsad garanti enligt lag och bokföringsskyldigheter.

 

Data kommer att överföras till [PostNord, GLS or Bring] för att leverans ska kunna genomföras.

 

Avtal med licensgivare om personuppgifter

Denna webbplats sköts av TOP-TOY A/S (”TOP-TOY”) under licens från TOYS”R”US, Inc. och Geoffrey, LLC (gemensamt kallade ”licensgivarna”). Genom att använda den här webbplatsen ger du ditt medgivande till att TOP-TOY överför namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, kreditkortsnummer, köphistorik och registreringsinformation som använts och/eller givits av dig i samband med användningen av denna webbplats till licensgivarna och deras utsedda företrädare.

 

Syftet med överföringen av data och andra personuppgifter enligt det som beskrivs ovan är att möjliggöra licensgivarna att fortsätta betjäna dig som kund på Toyrsus.com, att behandla och använda dina personuppgifter, och att marknadsföra, sälja till och på annat sätt hantera dina uppgifter utan avbrott i händelse av utgång eller upphörande av licensen mellan TOP-TOY och licensgivarna.

 

Du har rätt att när som helst återkalla medgivandet till denna överföring av dina kunddata eller personuppgifter genom att meddela TOP-TOY eller customerservice@toysrus.se. Detta medgivande förblir hela tiden föremål för gällande lagar. Detta medgivande kommer också att förklaras ogiltigt om det strider mot gällande lagar.

 

Vi delar dina personuppgifter med affärspartners och andra för exempelvis marknadsföringsändamål. Du kan när som helst motsäga dig den här typen av informationsdelning.

 

Ditt medgivande krävs inte om vi av juridiska skäl måste dela med oss av dina personuppgifter, t.ex. som en del av obligatorisk rapportering till en tillsynsmyndighet.

 

Du kan när som helst avsluta den här tjänsten. Du kommer inte att få några nyhetsbrev eller andra oönskade kommersiella förfrågningar från våra partners utan ditt samtycke.

 

Vi använder en teknik som gör att vi kan se om du klickat på länkar i vårt nyhetsbrev. Denna information används endast för statistik.

 

Vilka får ta del av dina personuppgifter?

För att kunna leverera våra tjänster till dig delas den information du gett oss på [] endast med:www.toysrus.se

  • Företagets interna avdelningar;
  • Specifika och betrodda tredje parter för att användas för de ändamål som beskrivs i sekretesspolicyn.

 

Vi använder endast personuppgiftsbiträden som lämnar tillräckliga garantier om att de implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandlingen ska uppfylla relevanta dataskyddslagar. Om ett personuppgiftsbiträde finns i ett tredje land kommer vi att se till att relevanta säkerhetsåtgärder vidtas innan personuppgiftsbiträdet tillåts behandla personuppgifter.

 

Dina personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt av TOP-TOY och tredje parter som auktoriserats av företaget. Vi kommer inte att dela personuppgifter med andra tredje parter om du inte tillåtit det eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

.

TOYS”R”US lämnar endast ut personuppgifter till andra, som missbruksregister, om kunden i fråga missbrukar eller utövar bedrägeri gentemot TOYS”R”US.

 

För att utveckla och förbättra www.TOYSRUS.se för vi statistik över hur våra kunder använder webbplatsen./toysrus Statistiken används endast i sammanfattad form för att bland annat se vilka sidor och webbläsare som våra kunder föredrar. TOYS”R”US använder Adobe Omniture för att samla in statistik.

 

Bortsett från ovanstående fall tillhandahåller inte TOYS”R”US information om en kunds användning av tjänster på www.toysrus.se.

 

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter

Vi behandlar endast de relevanta personuppgifter som krävs för de ändamål som anges ovan. Ändamålet avgör vilken typ av personuppgifter vi behandlar. Samma sak gäller för omfånget av de personuppgifter vi använder. Vi använder inte fler personuppgifter än vad som krävs i enlighet med det specifika ändamålet. 

 

Vi behandlar endast relevanta personuppgifter

Vi samlar bara in, behandlar och lagrar de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla vårt specifika ändamål. Det kan dessutom vara så att vi har en lagstadgad skyldighet att samla in och lagra vissa personuppgifter för vår affärsverksamhet, t.ex. för bokföringsändamål. Vilken typ och vilket omfång av personuppgifter vi behandlar kan även bestämmas av krav för att uppfylla ett avtal eller annan gällande lagstiftning.

 

Vi kontrollerar och uppdaterar dina personuppgifter

Vi säkerställer att de personuppgifter om dig som vi behandlar inte är felaktiga eller missvisande. Vi ser även till att dina personuppgifter uppdateras kontinuerligt.

 

Eftersom våra tjänster kräver att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om dina personuppgifter behöver uppdateras. Du kan logga in och ändra din profil på vår webbplats eller använda kontaktinformationen ovan för att informera oss om ändringarna. Vi kommer även vid behov att be dig uppdatera din information, t.ex. via vårt nyhetsbrev. 

 

Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre behövs

Vi tar bort dina personuppgifter när de inte längre behövs för det ändamål som var anledningen till att de samlades in, behandlades och lagrades.

 

Vi lagrar personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att spara.

 

Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras på servrar i antingen Danmark/EU eller under exceptionella omständigheter på servrar i USA, om informationen kan överföras i enlighet med gällande lagstiftning. Vissa personuppgifter hanteras av en tredje part som lagrar och behandlar personuppgifter för TOYS”R”US räkning, i enlighet med denna sekretesspolicy och gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter. Vi använder personuppgiftsbiträden i EU. Vi lagrar endast personuppgifter så länge som krävs för ovan nämnda ändamål.

 

 

Den registrerades rättigheter

Du kan när som helst ändra din kontoinformation och uppge om du inte längre vill att vi ska kontakta dig om erbjudanden eller tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke till nyhetsbrevet genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet.

 

Du har rätt att få åtkomst till dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka av dina personuppgifter vi behandlar, var denna information kommer ifrån och vad vi använder den till. Du har också rätt att bli informerad om under hur lång tid dina personuppgifter kommer att lagras och vilka som har tillgång till dem, om vi överför dina personuppgifter inom Danmark och/eller utomlands.

 

Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har om dig. Åtkomsten kan dock begränsas för att säkerställa sekretess för andra personer samt skydd av företagshemligheter och immateriella rättigheter. Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta oss.

 

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller borttagna samt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

Om du tror att de personuppgifter vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse eller begränsning av behandlingen. Du måste kontakta oss och informera oss om felaktigheterna och hur de kan åtgärdas eller informera oss om för vilka uppgifter som begränsning av behandling ska gälla. 

 

I vissa fall är vi skyldiga att ta bort dina personuppgifter. Det kan inträffa om du drar tillbaka ditt samtycke. Om du anser att dina personuppgifter inte längre krävs för det ändamål för vilka de samlades in kan du begära att de tas bort. Du kan även kontakta oss om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lag eller andra lagstadgade krav.   

 

Vi kontrollerar om villkoren uppfylls när du skickar en begäran om att korrigera, begränsa åtkomsten till eller ta bort dina personuppgifter. Om så är fallet utför vi ändringarna eller borttagningen så fort som möjligt. 

 

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att, av skäl som hänför sig till din specifika situation, göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas. Du kan även motsätta dig att dina personuppgifter överförs för att användas i direkt marknadsföring. Du kan använda dina rättigheter genom att kontakta oss. Vår kontaktinformation finns längst upp. Om du har grund för att motsätta dig behandlingen kommer vi att upphöra att behandla dina personuppgifter.

 

Du har rätt till dataportabilitet

Du kan ha rätt till dataportabilitet i den utsträckning som behandling utförs automatiskt. Dataportabilitet innebär rätt att få ut de personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder.

 

Framföra ett klagomål

Kontakta vår kundservice om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter.

 

Du kan även kontakta Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, Sverige, +46 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Cookies

Utöver den information som du uppger vid ett köp, när du anmäler dig till nyhetsbrevet eller i samband med andra tjänster, använder webbplatsen cookies. Cookies är digitala informationspaket som webbplatsen sparar på din hårddisk. Cookien identifierar inte den enskilda användaren, utan användarens enhet, t.ex. dator, mobiltelefon eller liknande. En cookie är inte ett program och innehåller inget virus.

 

Om du inte vill att vi ska samla in uppgifter om dig tar du bort dina cookies och låter bli att använda webbplatsen i framtiden. Anvisningar finns på: http://www.youronlinechoices.com/uk/faqs. Om du blockerar eller tar bort våra cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och det kan bli omöjligt att komma åt allt innehåll.

 

Cookies används för att förbättra webbplatsens tjänster, t.ex. vid användning av webbplatsens varukorg eller vid besök på en produktsida. Cookies innebär ingen risk för din säkerhet när du använder webbplatsen.

 

TOYS”R”US använder cookies på vår webbplats för att optimera webbplatsen och funktionaliteten. Våra cookies ser till att du får en så bra upplevelse som möjligt när du besöker vår webbplats.

 

Vi tillåter dessutom cookies från tredje parter på vår webbplats. Vi använder marknadsförings- och optimerings-cookies för att optimera tjänsterna på vår webbplats.

 

Nedan beskriver vi de uppgifter som samlas in, ändamålet med insamlingen och vilka tredje parter som har tillgång till uppgifterna.

Vilka cookies använder vi?

Vi använder 23 olika cookies:

 

Cookie-namn    

 

 

System (ägare)

 

 

Upphör att gälla

 

 

Användning

 

 

Sessionscookies

 

 

SC_ANALYTICS_

SESSION_COOKIE

 

 

Sitecore DMS

 

 

Efter varje session

 

 

Spårnings-cookie för Sitecore DMS

 

 

ASP.NET_SessionId

 

 

Plattform

 

 

Efter varje session

 

 

Sessionsspårning

 

 

TT_Sessionid

 

 

Handelssystem

 

 

Efter varje session

 

 

Sessionsspårning för handelssystem

 

 

S_temp_SCCT

 

 

Handelssystem

 

 

Efter varje session

 

 

Sessionsspårning för varukorg

 

 

Cps

 

 

Omniture

 

 

Efter varje session

 

 

Spårar referenskälla

 

 

S_ria

 

 

Omniture

 

 

Efter varje session

 

 

Vilka RIA-typer användaren utnyttjar (Silverlight, flash m.m.)

 

 

S_cpc

 

 

Omniture

 

 

Efter varje session

 

 

Används för beräkning av avvisningsprocent

 

 

Internal_campaign

 

 

Omniture

 

 

Efter varje session           

 

 

Vilka banderoller en användare klickat på

 

 

S_cc

 

 

Omniture

 

 

Efter varje session

 

 

För att avgöra om cookie-policyn godkänts

 

 

S_sq

 

 

Omniture

 

 

Efter varje session

 

 

Innehåller information om länkar som användaren klickat på tidigare

 

 

S_ppv

 

 

Omniture

 

 

Efter varje session

 

 

Procentantal webbplatsbesökare

 

 

Befintliga cookies:

 

 

WishList

 

 

Handelssystem

 

 

2 veckor efter det senaste besöket

 

 

Kommer ihåg produkter som lagts till på önskelistan

 

 

SC_ANALYTICS_ GLOBAL_COOKIE

 

 

Sitecore DMS                       

 

 

1 år

 

 

Spårnings-cookie för Sitecore DMS

 

 

s_cpm

 

 

Omniture

 

 

5 år

 

 

 

 

Användare

 

 

Handelssystem

 

 

1 år

 

 

Spårar användaren genom ett köp

 

 

S_nr

 

 

Omniture

 

 

12 dagar

 

 

Identifiering av unika besök

 

 

S_visit

 

 

Omniture

 

 

30 minuter

 

 

Antal besök inom ett unikt besök 

 

S_lv

 

 

Omniture

 

 

3 år

 

 

Dagar sedan det senaste besöket

 

 

S_lv_s

 

 

Omniture

 

 

1 dag

 

 

Dagar sedan det senaste besöket

 

 

Gpv_p12

 

 

Omniture

 

 

1 timme

 

 

Föregående värde för webbplatsnamn

 

 

Gpv_p13

 

 

Omniture

 

 

1 timme

 

 

Föregående värde för kanal 

 

 

Gpv_p14

 

 

Omniture

 

 

1 timme

 

 

Föregående värde för webbplatsnamn

S_vi

 

 

Omniture

 

 

Mer än 3 år

 

 

Global spårning av Omniture-inloggning över alla Omniture-användare

Global spårning av Omniture-inloggning över alla Omniture-användare

 

 

 

Vid varje besök på webbplatsen – oberoende av användning av cookies – registrerar www,toysrus.se användarens webbläsare och operativsystem samt domän och webbadress för de sidor som användaren besöker. Denna information samlas till ett anonymt program för statistisk analys om allmän användning av webbplatsen.

 

Om annonsservrar

TOYS”R”US ingår regelbundet avtal eller samarbete med annonsföretag vilket gör att cookies placeras på kundens enhet när han eller hon klickar på en annons. Detta för att registrera användningen av annonsen i fråga.

 

Kontakt, ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

TOYS”R”US strävar efter att kontinuerligt uppfylla kraven för skydd av personuppgifter. Om du har frågor eller kommentarer gällande vår sekretesspolicy eller om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kundservice@toysrus.se